Privacybeleid

Privacy is de aanspraak, van individuen of groepen of instellingen, zelf uit te maken wanneer, hoe en tot welke hoogte informatie over hen wordt meegedeeld aan anderen. Big Friends volgt ten aanzien van uw privacy de volgende richtlijnen voor donateurs, vrijwilligers, gezinnen en bezoekers (van de website). Big Friends handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het waarborgen van de privacy van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk. Wij verzamelen en gebruiken informatie om met u te communiceren over onze programma’s, dienstverlening en evenementen en leggen uw gegevens vast in een bestand. Wij gebruiken de website ook voor de aanmelding van kinderen/jongeren en vrijwilligers. Big Friends gebruikt alleen uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Wij verzamelen en bewaren alleen informatie waarvan u op de hoogte bent of waarvan u ons vrijwillig heeft voorzien. Wij kunnen bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres aan onze mailinglijst toevoegen, om u eventueel van nieuwe informatie over onze dienstverlening te voorzien, of om u in te schrijven voor een van onze programma’s. Onze website voorziet in links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze andere sites. Wij raden u aan om de privacy richtlijnen van iedere site te bekijken.

Na officiële aanmelding van vrijwilliger/kind/jongere 

Hoe worden gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels digitaal. Als u wilt, kunnen wij u naast mondeling toelichten laten zien wat wij over u en/of uw kind hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast. 

Waarom gegevens registreren? 

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed begeleidingstraject te kunnen uitvoeren. De gegevens die wij krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u hiervoor toestemming, zowel mondeling als schriftelijk heeft gegeven. Wij registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die wij tijdens het traject met u verzamelen. Als wij een dossier over u van een andere organisatie krijgen vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald. 

Opvragen gegevens en geheimhouding 

Informatie die na aanmelding bijgehouden of opgeborgen is in de dossiers zal door de organisatie aan niemand openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden behalve in de volgende gevallen: Als de veiligheid van het kind in gevaar komt door het onthouden van de informatie. Daarin meegenomen verdenking van verwaarlozing van het kind, mishandeling of misbruik van een kind. De betreffende autoriteiten zullen indien noodzakelijk door Big Friends geïnformeerd worden, wat kan leiden tot bekendmaking van vertrouwelijke informatie zonder schriftelijke toestemming. Als de vrijwilliger gedagvaard is. Als de wet het vereist. Indien vertrouwelijke informatie door derden gevraagd wordt vanwege voogdij, of voor ieder ander geval dan een justitieel verzoek anders dan een zaak ter ”bescherming van het kind” zal Big Friends de informatie alleen beschikbaar stellen indien daarvoor een gerechtelijk bevel ligt. Vrijwilligers mogen vertrouwelijke informatie, waaronder de methodiek van de organisatie en van de binnen de organisatie betrokken personen, waaronder ouders/verzorgers, kinderen niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden, financieel of op welke andere wijze dan ook. De vrijwilligers gaan hiermee schriftelijk akkoord. 

Toegang tot gegevens 

De gegevens die worden verzameld zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van Big Friends werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht, personen die in opdracht van Big Friends werkzaamheden verrichten hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Bewaartermijn gegevens
 
Big Friends bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, of op grond van een wettelijk voorschrift. De door Big Friends te hanteren bewaartermijnen zijn opgenomen in het Big Friends beleid. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd. 

Cookiebeleid 

Om u bij het bezoeken van onze website zo goed mogelijk van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. 

Google analytics 

Big Friends maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het computeradres van de gebruiker (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Big Friends wordt gebruikt en om rapporten over de website aan Big Friends te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Big Friends heeft hier geen invloed op. Big Friends heeft Google geen toestemming gegeven om via Big Friends verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Copyright 

Voor het overnemen van de inhoud en gebruik van de grafische vormgeving, incl. de logo’s en foto’s, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Big Friends Nederland. 

Vraag, tip of klacht over privacy 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].