Disclaimer voor bigfriends.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van bigfriends.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Big Friends. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Big Friends is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Big Friends.

Geen garantie op juistheid
Big Friends streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Big Friends aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar we verwijzen door middel van links.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van bigfriends.nl op deze pagina.