Informatie kind / jongere

Big Friends is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar die extra aandacht kunnen gebruiken en opgroeien in minimagezinnen. Wanneer je een kind of jongere aanmeldt als ouder of verwijzer wordt er contact opgenomen door een van onze matchcoördinatoren. De ingezonden gegevens en situatie worden besproken in het team van Big Friends en er wordt gekeken of dit het juiste programma voor het kind is. Is dit het geval, dan zal er een intakegesprek gepland worden om het kind of de jongere aan te melden.

De kinderen en jongeren die in ons programma passen wonen in Rotterdam, Utrecht of Amsterdam en hebben baat bij een mentor die hen kan helpen in een van de volgende aandachtsgebieden:

 • Vergroten van de leefwereld van een kind.
 • Vergroten van sociale vaardigheden.
 • Vergroten van weerbaarheid.
 • Vergroten van zelfredzaamheid.
 • Vergroten van zelfvertrouwen.

Indicaties van (beginnend) probleemgedrag kunnen aanwezig zijn en hoeven niet direct een bezwaar te zijn. Big Friends richt zich op zichtbare gedragingen en niet op de analyse van onderliggende problemen. Indien noodzakelijk of gewenst, verwijzen we door naar hulpverleners of andere organisaties.

Voorbeelden van kinderen en jongeren die tot de doelgroep van Big Friends horen zijn kinderen en jongeren met:

 • Laag gevoel van eigenwaarde.
 • Behoefte aan informele ondersteuning (anders dan professionele hulpverlening).
 • Schoolverzuim/problemen op school.
 • Weinig tot geen sociale contacten/geen of ‘foute’ vriendjes.
 • Problemen in omgang met anderen, ouders/verzorgers.
 • Vrijetijdsbesteding is een probleem.
 • Niet goed kunnen omgaan met geld.
 • Onderhevig aan pestgedrag.
 • Problematisch en versnipperd gezin.
 • Vallen in de groep 'risicojongeren'.

In welke gevallen kunnen wij een kind of jongere niet matchen?
Sommige kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor een match, omdat hun problematiek zo complex is dat dit de competentie van de vrijwilliger overstijgt. Zij zijn dan beter af met een professionele hulpverlener. De redenen* op grond waarvan Big Friends een kind of jongere niet kan opnemen in het programma zijn onder andere de volgende:

 • Alcohol- of drugsproblematiek.
 • Zwaar crimineel gedrag.
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats.
 • Geestelijke/lichamelijke beperking.
 • Psychiatrische problematiek.
 • PDD-NOS/Autisme.

*Afhankelijk van de ernst is deelname bespreekbaar

Veiligheid van kind en jongere
De veiligheid van het kind of de jongere is bij ons het allerbelangrijkst. Het maken van de beste match met de vrijwilliger is cruciaal voor de groei en ontwikkeling van het kind of de jongere. Maar voordat iemand zich Big Friend kan noemen, wordt een vrijwilliger zeer zorgvuldig gescreend. De regels van Big Friends schrijven voor dat er eerst een uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de levenswijze van de vrijwilliger.

Hiertoe behoren:

 • Het invullen van een aanmeldingsformulier
 • Het natrekken van een eventuele strafrechtelijke achtergrond d.m.v. een Verklaring omtrent Gedrag
 • Er worden 3 referenties nagetrokken.
 • Er wordt een diepte interview bij de vrijwilliger thuis gehouden, waarbij alle aspecten van zijn/haar leven en persoon aan de orde komen.
 • De vrijwilliger moet een training doorlopen die informatie verschaft over de begeleiding van de het kind of de jongere en de wijze waarop hij of zij gestimuleerd kan worden.

Tijdens de match zal de matchcoördinator voortdurend contact met ouder(s)/verzorger(s), het kind/de jongere en de vrijwilliger hebben. Dit is de beste manier om een sterke relatie op te bouwen, die een maximale impact heeft op de toekomstige ontwikkeling van het kind/de jongere.